ANBI status

Met ingang van 1-1-2016 heeft Terra een ANBI- status. Een ANBI status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan Terra te doneren! 
Download hier het formulier

Terra voldoet aan de voorwaarden:
Naam van de instelling:                    Stichting AOC Terra
Nummer Kamer van Koophandel:   41011947
RSIN/ fiscaal nummer:                            0099.30.218
Bezoekadres van de instelling:        Hereweg 101, 9721 AA Groningen
Postadres van de instelling:               Postbus 17, 9700 AA Groningen
E-mailadres:                                        cvb@terra.nl
Website:                                               www.terra.nl

Namen en functies van de bestuurders: 
Terra heeft een College van Bestuur en deze wordt gevormd door de volgende personen: 

 • Mevrouw G.H. Tamminga
  Voorzitter 
 •  De heer A.G. Wennink
  Algemeen bestuurslid 
 • De heer L.W.F. Nix
  Algemeen bestuurslid a.i.

Terra heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:   

 • De heer R. Schuur voorzitter RvT, commissie onderwijs, kwaliteit en veiligheid,  renumeratiecommissie
 • De heer J. Bessembinders vice voorzitter RvT, auditcommissie,  renumeratiecommissie
 • Mevrouw L. de Ruigh, , commissie onderwijs, kwaliteit en veiligheid 
 • Mevrouw M. Westerbeek, auditcommissie 
 • Mevrouw P. Voogd, auditcommissie 
 • De heer K.J. Roffel, auditcommissie 
 • De heer M. Krijnsen, commissie onderwijs, kwaliteit en veiligheid
 • De heer E. van Zuidam, auditcommissie

Doelstelling
Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs. 

Werkzaamheden van de instelling
Het verzorgen van onderwijs aan leerlingen in het Praktijkonderwijs, vmbo-groen (basis, kader en gemengde leerweg), Groen Lyceum, mbo en volwassenonderwijs. 

Inkomsten van de instelling
Rijksbijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bijdragen van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, ouder- en leerlingbijdragen. 

Beleid
De stichting heeft een strategische beleidsplan: Strategisch beleidsplan Terra 2020-2024.pdf

Beloningsbeleid
De beloning van de RvT- leden geschiedt binnen de beloningsleidraad, welke is beperkt tot minimale vacatiegelden. Voor het beloningsbeleid voor het personeel zie cao Onderwijs (MBO). 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Terra stelt jaarlijks een bestuursverslag op waarin zij verantwoording aflegt over het gevoerde beleid en de uitgeoefende activiteiten. Bekijk voor meer informatie het bestuursverslag in het jaarverslag 2021

Financiële verantwoording 
Terra stelt jaarlijks een jaarrekening op waarin zij (financieel) verantwoording aflegt. Bekijk voor meer informatie de jaarrekening in het jaarverslag 2021